Efter fældning af træer og efterfølgende flisning i Søskoven i efteråret 2018 er der behov for en genplantning i de nu afdrevne arealer.

Ved en gennemgang med vores rådgiver Frank Lærke fra Skovrådgivningen, er udarbejdet en planteplan som ses på skovkortet herunder. De områder der skal beplantes er omkranset med rødt på skovkortet. Det med blåt omkransede område skal ikke beplantes men vokse op ved selvsåning.

Efterfølgende bad vi Peter Lange og Bente Sørensen om en gennemgang og vurdering set fra et biolog synspunkt, idet vi gerne ville tilgodese den enestående flora der er i præsteskoven.

Denne gennemgang resulterede i en revidering af planteplanen på visse områder så det sikres at specielt de områder hvor der gror mange orkideer og andre sjældne vækster ikke bliver alt for overskygget af træer da de har brug for mere sollys. På skovkortet gælder det et område længst mod vest hvor der var tiltænkt beplantning med rødel. Dette undlades og stykket får lov til at passe sig selv ligesom også det med blåt indrammede stykke syd herfor.

Den foreslåede beplantning med Sitka/rødgran begrænses mod vest ved skovvejen.

Det markerede område der er planlagt til beplantning med bøg og fuglekirsebær bibeholdes men der plantes med større afstand end tidligere forslået.

Menighedsrådet har fulgt rådene og vedtaget en beplantning der følger de ovennævnte retningslinier. Vi er taknemmelige for de råd og den hjælp vi har fået i processen og håber på et fortsat godt samarbejde om skoven.

I øvrigt har Peter arrangeret et sjak der fjerner selvsået rødel omkring den lille sø. Dette gøres da søen ellers vil forsumpe i takt med at sollyset har svært ved at nå vandfladen.

Storring den 25. marts 2019
Jørgen Bækgaard